സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റ്‌ സഹായ ഹസ്തവുമായി വീഡിയോ

അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി ഊരുകളില്‍ സഹായ ഹസ്തവുമായി സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റ്‌... ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പഴങ്ങളും പണവുമെല്ലാം നല്കി ഇനിയും വരുമെന്ന വാക്കുമായി ...

>

Comments

Post a Comment